Ile czasu ma urząd skarbowy na odpowiedź na pismo?

Urząd skarbowy większości czytelników kojarzy się z niezapowiedzianą kontrolą oraz koniecznością prześwietlenia wszystkich wydatków przedsiębiorstwa w celu wykrycia potencjalnych nieprawidłowości. Zdarza się również, iż to zwykły człowiek wciela się w rolę petenta i potrzebuje czegos od skarbówki. W zdecydowanej większości spraw, kończy się to wysłaniem pisma z zapytaniem do urzędu. Ile czasu ma urząd skarbowy na odpowiedź na pismo? Czy skarbówka może ponieść jakieś konsekwencje swojej opieszałości? Jak złożyć skargę na urząd skarbowy do sądu? Na te pytania odpowiemy w tym artykule, zapraszamy do lektury!

Ile czas ma urząd skarbowy na rozpatrzenie sprawy?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, rozpatrzenie sprawy urzędowej powinno nastąpić “bez żadnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.” Oczywiście, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Niestety, często pozostawia to dowolność interpretacji urzędowi skarbowemu, który naciąga te niejasne przepisy na swoja stronę.

Jeśli mówimy o sprawie, która jest niezwykle skomplikowana i złożona, urząd skarbowy wydłuża swój czas na odpowiedź dwukrotnie i zgodnie z polskim prawem, musi ustosunkować się do pisma petenta w ciągu dwóch miesięcy. W praktyce takie sprawy trwają zdecydowanie dłużej. Pamiętaj, iż jeśli urząd skarbowy nie rozpatrzy twojej sprawie w terminie to musi podać przyczynę tego stanu rzeczy oraz wyznaczyć nowy termin jej rozpatrzenia.

Wydłużenie terminu odpowiedzi na pismo przez urząd skarbowy

W przypadku niezwykle skomplikowanych spraw urząd skarbowy zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi na pismo. Pod uwagę brany jest również etap, na którym obecnie znajduje się rozpatrywana sprawa, opisana w wysłanym dokumencie. Nie chodzi tu jednak raczej o to, kiedy Urząd Skarbowy sprawdza dochody, lecz znacznie grubsze sprawy.

W takiej sytuacji obowiązkiem skarbówki jest poinformowanie autora pisma o przekroczeniu ustawowego terminu na odpowiedź, niezależnie czy powodem takiego stanu rzeczy jest odpowiedzialność urzędnika za błąd czy konieczność uzyskania przez niego odpowiedzi na wybrane kwestię od innych organów.

Konsekwencje przewlekłości urzędu skarbowego

W przypadku niedotrzymania ustawowego terminu załatwienia sprawy przez urząd skarbowy, podatnik ma prawo wnieść skargę do wyższego organu administracji państwowej. Jeśli uzna on rację petenta, obliguje urząd skarbowy do jak najszybszej odpowiedzi na jego pismo oraz wyciąga wobec niego konsekwencje, szukając osób odpowiedzialnych za powstałe opóźnienie oraz żądając wyjaśnień. Miejsce ma monit ponaglający urzędu skarbowego.

Jeśli i to działanie nie przyniesie oczekiwanych skutków, kolejnym krokiem jest wkroczenie na drogę sądową i skierowanie sprawy do sądu administracyjnego. Proces ten opisujemy poniżej.

Jak złożyć skargę na urząd skarbowy do sądu?

Jeśli minął termin ponaglenia, a sprawa w dalszym ciągu nie została rozwiązana, podatnik może złożyć skargę na pracownika urzędu skarbowego do Ministerstwa Finansów lub skargę na urząd skarbowy do sądu administracyjnego. Do takiej sytuacji dochodzi, jeśli urząd wykazał się bezczynnością w rozpatrywaniu pisma lub sprawy.

Skarga na urząd skarbowy do sądu ma na celu wymuszenie podjęcia decyzji przez organ administracji państwowej. Skargę należy wnieść do wojewódzkiego sądu administracyjnego przez organ, który nie udzielił odpowiedzi na pismo. Sąd może nakazać wypłacenie odszkodowania na rzecz podatnika oraz udzielić grzywny skarbówce. Skarga musi zawierać następujące elementy:

  • imię, nazwisko, adres, PESEL/NIP/REGON skarżącego,
  • wskazanie nazwy pisma oraz oznaczenie właściwego sądu administracyjnego,
  • określenie przedmiotu sprawy oraz wskazanie naruszeń, jakich w kwestii terminowości dopuścił się urząd skarbowy,
  • załączniki, jeśli skarżący jakies posiada.

Skarga na urząd skarbowy może zostać wysłana pocztą tradycyjną lub drogą internetową, poprzez zatwierdzenie jej podpisem zaufanym.