Kiedy do wypadku doszło z winy pracownika

ambulansW trakcie świadczenia pracy pracownik uległ wypadkowi. Na skutek zdarzenia jest niezdolny do pracy. Zespół powypadkowy orzekł jednoznacznie, że do zdarzenia doszło z winy poszkodowanego. Co w takiej sytuacji z wypłatą świadczenia za okres niezdolności do pracy – czy przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, czy raczej wynagrodzenie chorobowe?

W przypadku czasowej niezdolności pracownika do pracy, którą potwierdza zaświadczenie lekarskie, mówić można o następujących rodzajach świadczeń:

-wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy wynikające z ubezpieczenia chorobowego

-zasiłek chorobowy wynikający z ubezpieczenia wypadkowego.

Świadczenie z ubezpieczenia chorobowego przeważnie ma wysokość 80 procent podstawy wymiaru zasiłku i jest przyznawane po okresie tzw. wyczekiwania. Odnosi się to także do wynagrodzenia chorobowego. Jest ono wprawdzie wypłacane ze środków własnych pracodawcy, lecz oblicza się je zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i nie należy się, jeśli pracownikowi nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Tymczasem zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego naliczany jest w wysokości 100 procent podstawy wymiaru już od pierwszego dnia niezdolności do pracy, która wynika z wypadku przy pracy.

Ustawa wypadkowa w art.21, ust.1 określa sposób postępowania w sytuacji, kiedy do wypadku doszło z winy pracownika. Zapis ów mówi o tym, że nie można wypłacić pracownikowi świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego (w tym również zasiłku chorobowego) jeżeli wyłącznym powodem wypadku przy pracy było (udowodnione!) naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia, które miało miejsce ze względu na jego umyślne postępowanie lub rażące niedbalstwo.

Należy przez to rozumieć, że pracownik traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, kiedy jednocześnie zaistnieją następujące okoliczności:

  1. Pracownik naruszył przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia

  2. Naruszenie przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia było jedyną przyczyną wypadku

  3. Pracownik doprowadził do wypadku poprzez umyślne działanie, lub rażące niedbalstwo.

Po stronie pracodawcy leży konieczność udowodnienia, że wspomniane fakty rzeczywiście miały miejsce (pkt 5 protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy).

Jeśli wykaże dowody na to, iż faktycznie wina jest po stronie pracownika, to pracownikowi nie przysługuje świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego, ale ubezpieczenie chorobowe. Jeśli jednak pracownik nie zgodzi się z opinią pracodawcy i dowiedzie swych racji przed sądem, to pracodawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia odpowiedniego trybu postępowania, czyli powinien złożyć korygujące dokumenty rozliczeniowe i dopłacić pracownikowi różnicę zasiłku do wysokości 100 procent podstawy wymiaru. (Art.21 Ustawy wypadkowej).

Podstawa prawna: Ustawa wypadkowa [Dz. U. 1975 nr 20 poz. 105]

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 79(1329)/2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *