Stracona ulga z tytułu zakupienia kasy fiskalnej

17.kasa.Jeżeli w ciągu trzech pierwszych lat od zakupu kasy rejestrującej, na który podatnik pozyskał ulgę, zaniecha on obowiązkowego przeglądu kasy, musi zwrócić otrzymane w związku z ulgą pieniądze.

Przykład:

Kobieta prowadząca firmę handlowo-usługową ewidencjonuje transakcje sprzedaży przy wykorzystaniu kasy fiskalnej. Kasa została fiskalizowana po raz pierwszy 10 marca 2012 roku. O kolejnym przeglądzie kasy (trzeba je wykonywać co najmniej raz na dwadzieścia pięc miesięcy) podatniczka zapomniała. W takich okolicznościach przepisy obligują przedsiębiorcę do zwrotu przyznanej ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Urząd skarbowy nie wzywa do zwrotu pieniędzy – to podatnik sam musi się zainteresować, kiedy ma to zrobić. A w zależności od  tego, w jaki sposób się rozlicza z fiskusem, inaczej liczy mu się termin na dokonanie wpłaty. I tak, jeżeli nie jest czynnym podatnikiem VAT, musi oddać otrzymaną kwotę przed upływem końca miesiąca, który nastąpił po zdarzeniu, które spowodowało utratę prawa  do ulgi. W innych przypadkach jest to 25 dzień miesiąca następujący po:

  • miesiącu, w którym utracone zostało prawo do ulgi, a przedsiębiorca rozlicza się co miesiąc – składa zeznanie podatkowe na formularzu vat-7
  • zakończeniu kwartału, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa do ulgi, a przedsiębiorca rozlicza się w interwałach trzymiesięcznych (składa deklarację vat-7K, lub vat-7D).

Przyczyną utraty prawa do ulgi w ciągu pierwszych trzech lat od pierwszej fiskalizacji kasy może być nie tylko niedotrzymanie terminu przeglądu urządzenia w odpowiednim punkcie serwisowym, ale również:

  • zarzucenie wykorzystania kasy fiskalnej przez podatnika
  • zlikwidowanie działalności gospodarczej
  • otwarcie likwidacji podatnika, bądź ogłoszenie jego upadłości
  • sprzedaż firmy, bądź zakładu, czy jego oddziału, o ile prawny następca nie dokonuje sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, lub rolnikom ryczałtowym przy użyciu kas fiskalnych
  • odliczenie ulgi za zakup kasy fiskalnej przy naruszeniu warunków korzystania z tej ulgi wskazanych przez rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. 2010, nr 257, poz. 1733 ze zmianami)

Termin przeglądu nie podlega przywróceniu (rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących Dz. U. 2013, poz. 363), toteż korzystając z ulgi na zakup kasy lepiej mieć go na uwadze, żeby nie zostać zmuszonym do zwracania pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *