Wycena środka trwałego na potrzeby amortyzacji

7.liczenieWydatków na środki trwałe nie wolno wliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów, jeśli ich wartość przekracza 3,5 tysiąca złotych. W takiej sytuacji można to zrobić wyłącznie poprzez amortyzację. W tym celu należy określić wartość początkową przyjmowanego środka trwałego.

W majątku firmy wyróżnia się składniki majątku trwałego i obrotowego. Za środek trwały uznaje się taki składnik majątku, który należy do przedsiębiorstwa i jest przeznaczony do użytkowania przez czas dłuższy niż 12 miesięcy.

Cechy środka trwałego:

 • został wyprodukowany, albo nabyty we własnym zakresie
 • jest kompletny i gotowy do użytkowania w dniu przyjęcia do użytkowania
 • przewidywany czas jego użytkowania jest dłuższy niż 12 miesięcy
 • jest wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • jest użytkowany w oparciu o umowę najmu, dzierżawy, bądź leasingu.

Powyższe warunki spełniają i mogą zostać uznane w związku z tym za środki trwałe:

 • nieruchomości (budynki, budowle, grunty, itp.)
 • maszyny i urządzenia
 • środki transportu
 • żywy inwentarz.

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego, który ma być amortyzowany bywa niekiedy nieco skomplikowane – w zależności od tego, jak dany składnik majątku trafił do przedsiębiorstwa: czy został zakupiony, otrzymany w spadku, bądź darowiźnie, wyprodukowany samodzielnie, czy też pozyskany w związku z likwidowaniem osoby prawnej. Należy zatem przy ustalaniu wartości środka trwałego kierować się następującymi kryteriami:

 • ceną nabycia – tj. ceną zakupu, którą należy powiększyć o dodatkowe koszty bezpośrednio związane z kupnem, czyli ceną przewozu, załadunku, montażu, a nawet szkoleń dla pracowników
 • kosztami wytworzenia – jeżeli dany środek trwały został wyprodukowany przez samego podatnika
 • wartością rynkową – w przypadku otrzymania spadku, bądź darowizny
 • ustaloną przez podatnika wartością wkładu, bądź udziału środka trwałego, jeśliby podatnik nabył wkład niepieniężny, a następnie wniósł go do majątku firmy
 • wartością początkową zdefiniowaną w ewidencji środków trwałych – to w razie pozyskania składników majątku w wyniku likwidacji osoby prawnej.

Należy pamiętać, że jeżeli dany składnik majątku został zbyty, stwierdzono jego niedobór, lub podległ likwidacji, a więc nie jest już użytkowany w ramach prowadzonej działalności, albo też działalność gospodarcza została zawieszona –nie jest już możliwe dokonywanie dalszych odpisów amortyzacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *