Archiwum Wrzesień 2nd, 2013

Informacje podstawowe

  Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Podatki stanowią główne źródło dochodów państwa oraz umożliwiają finansowanie jego działalności. Mówiąc najogólniej, dzięki podatkom państwo np. […]

Więcej ›

Uprawnienia i obowiązki podatnika

Znajomość praw i obowiązków podatnika ułatwia wywiązywanie się z zobowiązań podatkowych oraz dostarcza informacji czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego. Poniżej znajduje się opis podstawowych […]

Więcej ›

Rejestracja podatników

Podstawowe zagadnienia Zasady ogólne Ustawa określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków, płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne zwanych „płatnikami składek ubezpieczeniowych”, zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej, […]

Więcej ›

Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Stawka Okres obowiązywania Podstawa prawna 10.00% od 4 lipca 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca  2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za […]

Więcej ›

Tabela obniżonych stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Stawka Okres obowiązywania Podstawa prawna 7,50% od 4 lipca 2013 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek […]

Więcej ›

Asystent podatnika

Asystent podatnika 02/09/2013 w 07:55 0 komentarzy

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), […]

Więcej ›
Preferencje podatkowe w Polsce

Preferencje podatkowe w Polsce

Raport „Preferencje podatkowe w Polsce” zawiera przegląd i analizę wartości preferencji podatkowych w polskim systemie podatkowym, występujących w najważniejszych z punktu widzenia dochodów budżetu państwa podatkach: podatku od towarów i […]

Więcej ›

PIT – informacje podstawowe

PIT 02/09/2013 w 07:40 0 komentarzy

PIT to skrócona nazwa podatku dochodowego od osób fizycznych1) (skrót pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, co dosłownie oznacza podatek od dochodów osobistych). PIT to podatek bezpośredni, płacony przez osoby […]

Więcej ›

Limity w działalności gospodarczej – 2013 r.

Górny limit przychodów za rok 2012 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2013 r. * 150 000 euro 615 300 zł Górny limit przychodów za rok 2012 pozwalający na kwartalne […]

Więcej ›